logo_ip_male_31 (11 kB)

Psychologiczne Zeszyty Naukowe

Półrocznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ISSN 2451-1420

logo uz

o czasopiśmie wydania rada lista procedura

Standardy przygotowywania tekstów do publikacji.

Czasopismo Psychologiczne Zeszyty Naukowe zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Stosujemy się do zasad opracowanych przez stowarzyszenia branżowe, takie jak Komisja Etyki Publikacji (COPE) i Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (APA), które ustanawiają standardy i dostarczają wytycznych dotyczących najlepszych praktyk etycznych. Artykuły powinny więc prezentować jasno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z przedmiotem badań. Redakcja odrzucać będzie prace zawierające treści jawnie dyskryminacyjne i nieetyczne oraz propagujące nieprofesjonalne praktyki, a także artykuły niezgodne z „Zasadami etycznymi psychologów i kodeksem postępowania” (APA).

Diagramy COPE

Artykuły prezentowane są w publikacji w trzech rozdziałach:

I. Koncepcje i rozprawy

II. Prace empiryczne

III. Komunikaty zagraniczne

Objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 Arkusza wydawniczego (około 20 000 znaków). Przekroczenie objętości tekstu należy uzgadniać z redakcją.

Artykuł zostanie przyjęty pod warunkiem:

- spełnienia warunków formatowania dokumentu określonych w formularzu:  Formatowanie

- doręczenia artykułu w wersji elektronicznej na adres Redakcji: w3pzn@wpps.uz.zgora.pl lub poprzez inny nośnik danych (płyta CD) bezpośrednio do Redakcji;

- wypełnienia i przesłania na adres pocztowy Redakcji Czasopisma oryginału deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji naukowej (oświadczenie autora/współautorów) – Oświadczenie autora/współautorów ;

- wypełnienia i przesłania na adres pocztowy Redakcji Czasopisma zgody na upublicznienie adresu do korespondencji w celu umożliwienia wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych – Zgoda na publikację adresu;

Redaktor statystyczny: dr Łukasz Wojciechowski

Redaktor techniczny: mgr Konrad Opaliński

Redaktor językowy: mgr Agnieszka Gruszka

redakcja

info

terminy

kontakt